Christian lullabies A capella listen online

Here is a collection of Christian lullabies for babies. Many familiar hymns and spirituals make wonderful songs to sing to your baby. They are fun to sing as they affirm your faith and comfort your soul as well as your baby's. These bedtime songs also introduce your child to Christian thought as they soothe them. Listen online and download Christian lullabies on our website for free.

My playlist

0 tracks / 0 minutes Open playlist
First popular
Filters (1)
0:00
Jesus Loves Me
Whitney Houston
Yes Jesus loves me for the Bible tells me so
Jesus loves me this I know
For the Bible tells me so
Jesus loves me
0:00
Jesus Loves Me (OST The Bodyguard)
Whitney Houston
Yes Jesus loves me for the Bible tells me so
Jesus loves me this I know
For the Bible tells me so
Little ones to him belong
They are weak but he is strong
Yes Jesus loves me
Oh, yes Jesus loves me
Yes Jesus loves me for the Bible tells me so
Pressing on the up away
Always guide me Lord I pray
Undeserving, and stubbornly never fail to love me still
Yes Jesus loves me
Oh yes Jesus loves me
Oh yes Jesus loves me, for the Bible tells me so
Yes Jesus loves me, love
Oh yes Jesus loves me for the Bible tells me so
For the Bible tells me so
that I'm never alone
See, sometimes I'm lonely but never alone
For the Bible tells, for the Bible tells
For the Bible tells me so
See I know that he loves me
Whether I'm right, whether I'm wrong
0:00
Leanabh An Aigh
Arthur Cormack

https://lyricstranslate.com/en/leanabh-%C3%A0igh-child-joy.html

Leanabh an àigh leanabh bh'aig Màiri
rugadh 'san stàbull Rìgh nam Dùl,
thàinig do'n fhàsach dh'fhulang nar n-àite,
son' iad an àireamh bhitheas dha dlùth.
 
Ged a bhios leanaban aig rìghrean na talmhainn
an greadhnachas àrd is anabarr mùirn
's gearr gus am falabh iad 's fàsaidh iad anfhann
an àilleachd 's an dealbh a' searg 'san ùir.
 
Cha b'ionnan an t-uan thàinig gar fuasgladh
iriseal stuama ghluais e'n tùs.
E naomh gun truailleachd cruithear an t-sluaighe
dh'èirich e suas le buaidh o'n ùir.
 
Leanabh an àigh mar dh'aithris na fàidhean
's na h-aingealan àrd b'e miann an sùl,
's e 's airidh air gràdh 's ar n'urram thoirt dha.
Sona an àireamh bhitheas dha dlùth.
Clear filter
Music \ Voice
Musical instruments
Other Lullabies
Artists and composers
Lullabies of the world
Clear tags
lullaby
Listen the lullaby
x
lullabies
0
5:34