Evening star (choir version) listen online

11plays
Add to Playlist
50downloads
1:08
0:00

Listen other Lullabies A Capella (only voice)

0:00
Jesus Loves Me (OST The Bodyguard)
Whitney Houston
Yes Jesus loves me for the Bible tells me so
Jesus loves me this I know
For the Bible tells me so
Little ones to him belong
They are weak but he is strong
Yes Jesus loves me
Oh, yes Jesus loves me
Yes Jesus loves me for the Bible tells me so
Pressing on the up away
Always guide me Lord I pray
Undeserving, and stubbornly never fail to love me still
Yes Jesus loves me
Oh yes Jesus loves me
Oh yes Jesus loves me, for the Bible tells me so
Yes Jesus loves me, love
Oh yes Jesus loves me for the Bible tells me so
For the Bible tells me so
that I'm never alone
See, sometimes I'm lonely but never alone
For the Bible tells, for the Bible tells
For the Bible tells me so
See I know that he loves me
Whether I'm right, whether I'm wrong
0:00
Jesus Loves Me
Whitney Houston
Yes Jesus loves me for the Bible tells me so
Jesus loves me this I know
For the Bible tells me so
Jesus loves me
0:00
Suo Gun
Choir of King's College

Huna blentyn ar fy mynwes,

Clyd a chynnes ydyw hon;
Breichiau mam sy'n dynn amdanat,
Cariad mam sy dan fy mron;
Ni chaiff dim amharu'th gyntun,
Ni wna undyn â thi gam;
Huna'n dawel, annwyl blentyn,
Huna'n fwyn ar fron dy fam.

Huna'n dawel, heno, huna,
Huna'n fwyn, y tlws ei lun;
Pam yr wyt yn awr yn gwenu,
Gwenu'n dirion yn dy hun?
Ai angylion fry sy'n gwenu,
Arnat ti yn gwenu'n llon,
Tithau'n gwenu'n ôl dan huno,
Huno'n dawel ar fy mron?

Paid ag ofni, dim ond deilen
Gura, gura ar y ddôr;
Paid ag ofni, ton fach unig
Sua, sua ar lan y môr;
Huna blentyn, nid oes yma
Ddim i roddi iti fraw;
Gwena'n dawel yn fy mynwes.
Ar yr engyl gwynion draw

0:00
Leanabh An Aigh
Arthur Cormack

https://lyricstranslate.com/en/leanabh-%C3%A0igh-child-joy.html

Leanabh an àigh leanabh bh'aig Màiri
rugadh 'san stàbull Rìgh nam Dùl,
thàinig do'n fhàsach dh'fhulang nar n-àite,
son' iad an àireamh bhitheas dha dlùth.
 
Ged a bhios leanaban aig rìghrean na talmhainn
an greadhnachas àrd is anabarr mùirn
's gearr gus am falabh iad 's fàsaidh iad anfhann
an àilleachd 's an dealbh a' searg 'san ùir.
 
Cha b'ionnan an t-uan thàinig gar fuasgladh
iriseal stuama ghluais e'n tùs.
E naomh gun truailleachd cruithear an t-sluaighe
dh'èirich e suas le buaidh o'n ùir.
 
Leanabh an àigh mar dh'aithris na fàidhean
's na h-aingealan àrd b'e miann an sùl,
's e 's airidh air gràdh 's ar n'urram thoirt dha.
Sona an àireamh bhitheas dha dlùth.
No comments yet
Write a comment
lullaby
Listen the lullaby
x
lullabies
0
5:34